Kari Aas' hjemmeside (eksempler på merking)

Ifølge SSB er det omtrent 30 kvinner som har Kari som eneste fornavn, og Aas som etternavn. Men akkurat denne Kari Aas er en fiktiv person som brukes av Creative Commons Norge i diverse eksempler.

Tenk deg at dette er hjemmesiden til Kari Aas, og at hun utstyrer den med diverse bilder som er skapt av andre. Nedenfor forklarer vi hvordan Kari bør gå frem i samband med merking av bildene med opphavsrettsnotiser når hun bruker bilder på denne måten.

Kreditering

I alle Creative Commons-lisensene settes det en del formelle krav til kreditering for at det skal være lov å bruke verke under lisensen. Nedenfor har vi laget en liste over disse kravene (det er i alt fire av dem). For en mer uttømmende beskrivelse av de formelle kravene som stilles til kreditering i Creative Commons-lisensene, se vår informasjonsside om kreditering.

For å kunne bruke et verk med en Creative Commons-lisens skal du, i samband med bruken, oppgi følgende:

  1. Navn eller kjennetegn som identifiserer opphavsperson(ene), utgiver og andre parter som skal navngis (slik navnet eller kjennetegnet er angitt i tilknytning til originalen).
  2. Ansvarsfraskrivelse. Dersom opphavspersonen har en notis der han eller hun fraskriver seg ansvar, garanti eller tar andre forbehold for bruken av materialet, må denne også reproduseres der du publiserer materialet (dersom dette er rimelig og praktisk mulig).
  3. Lisensangivelse. Dette angir lisensen som verket gjøres tilgjengelig under, med lenke (for ressurser på nettet) eller URL (for lisenser trykket på fysisk medium) til Commons Deed for lisensen.
  4. En lenke og/eller angivelse av URL til det originale verket der det fremgår hvilken lisens opphavspersonen har utstyrt verket med (dersom dette er rimelig og praktisk mulig).

Dersom punkt 1 (navn) eller 2 (ansvarsfraskrivelse) er utelatt under originalen kan du også utelate dem når du bruker verket.

Dersom det er snakk om en bearbeidelse bør du i tillegg beskrive hva bearbeidelsen består i (for eksempel «Norsk oversettelse av …»).

Dessuten bør du oppgi tittel på verket dersom denne er oppgitt, og du bruker det med hjemmel i en eldre lisens enn versjon 4.0.

Eksempel på notis i samband med bruk

Bildet under er hentet fra Flickr-siden til Paul Keller, der det er tilgjengelig under en Creative Commons BY 2.0-lisens. Denne lisenstypen tillater Kari å dele (å kopiere, distribuere og spre verket). Dermed kan Kari legge en kopi av bildet på hjemmesiden sin uten å spørre Paul om lov. Lisensen sier at når man gjør det, så må Paul må krediteres, og Kari må lenke tilbake til originalen. Til slutt må det lenkes til lisensen knyttet til det originale bildet tilgjengelig under. Alt dette er i eksemplet under gjort i en kompakt opphavsrettsnotis på en linje som står under bildet.

Griffin Head.
Griffin head av Paul Keller. Tilgjengelig under CC BY 2.0 Lisens.

Eksempel på notis i samband med bearbeidelse

Lisenstypen Paul har brukt for bildet (Creative Commons BY 2.0) tillater også bearbeidelser. Dermed kan Kari også bearbeide (manipulere) bildet uten å spørre Paul om lov. (Bearbeidelsen er gjort ved å endre bakgrunnsfargen og tilføre bevegelseuskarphet). Siden det er Kari som har skapt den bearbeidede versjonen er det hun som har opphavsretten til endringene. Paul har ikke lagt noen føringer på hva slags lisens som skal benyttes på bearbeidelser, så Kari velger en annen lisens for sin versjon (Creative Commons BY-SA 3.0). Det har hun rett til å gjøre. Hvilken lisens Kari har utstyrt bearbeidelsen med, framgår av første linje i opphavsrettsnotisen hun har plassert under bildet.

Selv om Kari har laget en bearbeidelse har Paul har opphavsrett til originalen. Lisensen sier at når man framstiller bearbeidelser så må Paul må krediteres, og Kari må lenke tilbake til originalen og lisensen den er tilgjengelig under. Dette er gjort i den andre linjen i opphavsretts­notisen som hun har plassert under bildet.

Fantasi.
Fantasi av Kari Aas. Dette verket er tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 Lisens.
(Bearbeidet fra Griffin head av Paul Keller, som har CC BY 2.0 Lisens.)

Vignettbilder

Griffin Head Når man gjengir vignettbilder (thumbnails) vil en kreditering med navn på fotograf, tittel på bildet, og en opphavsrettsnotis under bildet ofte virke unaturlig dominerende og bryte med det grafiske designet. I en slik sammenheng kan man i stedet sørge for å ivareta kreditering ved å legge navn på fotograf, tittel på verket, og angivelse av CC-lisens inn i title-attributtet i bildet, samtidig som selve bildet lenker tilbake til originalen der en lenke til commons deed for lisensen er å finne. Før muspekeren over bildet for å vise opphavsrettsnotisen.

I dette avsnittet viser vi et eksempel på et slikt vignettbilde, og hvordan man kan tilfredsstille kravet i lisensen om kreditering.

Det understrekes at en såpass diskret kreditering bare ansees som tilfredsstillende i samband med at man gjengir svært små vignettbilder. Bilder i normal størrelse bør krediteres med en passende notis under bildet, slik vi har vist i eksemplene lenger oppe på siden.

NB: Det er viktig at man benytter title-attributtet til denne typen kreditering. Det beslektede alt-attributtet skal kun inneholde en tekst med en alternativ beskrivelse av bildet som skal presenteres dersom det benyttes en nettleser som ikke kan gjengi bilder (f.eks. en nettleser beregnet på blinde). Alt-attributtet skal derfor ikke inneholde informasjon om opphavsrett og om lisensiering.

Bruk av innhold uten CC-lisens

I eksemplet under er det benyttet et bilde som ikke er tilgjengelig under Creative Commons-lisens. Det er likevel OK å bruke det på denne web-siden, fordi denne bruken er eksplisitt klarert med fotografen (Gisle Hannemyr). Det er ingen ting i veien for å inkludere verk uten CC-lisens på sider (på web eller papir) som forøvrig er utgitt under CC-lisens så lenge du har tillatelse fra rettighetshaver, og du gjør det klart at slike verk ikke omfattes av lisensen (jf. vår oss/faq).

Colourful Street.
Colourful Street av Gisle Hannemyr.
Copyright © 2006 Gisle Hannemyr. Brukt med tillatelse.

Les også

For mer om merking, se følgende avsnitt i vår generelle informasjon om Creative Commons:

Til slutt

Nederst på siden har vi plassert en Creative Commons-notis komplett med maskinlesbare metadata som beskriver samtlige elementer som er benyttet på siden. Videre vises det hvordan det kan lenkes til et eksternt nettsted som kan administrere rettigheter ut over de som gis gjennom lisensen.

Denne siden viser markeringsteksten og metadata som er benyttet for å lage Creative Commons-notisen under.